Iniekcja krystalizująca – iniekcja krystaliczna

Osuszanie ścian poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej.
Hydroblokada oferuje autorską metodę nazywaną iniekcją krystalizującą Muro-Izol, która wprowadza unikalne zalety.
Metodę iniekcji krystalizującej Muro-Izol stosuje się do wytwarzania trwałej blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu.

Metodę Iniekcji Krystalicznej stosuje się do wytworzenia blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na wskutek podciągania wody z gruntu.
W praktyce metoda jest stosowana we wszystkich przypadkach zawilgocenia obiektów budowlanych bez względu na:

  • rodzaj użytego materiału do budowy murów
  • grubości murów
  • stopień zawilgocenia i zasolenia murów.

Temperatura stosowania powyższej metody odnosi się do temperatury muru i mieści się w zakresie od 5°C do 35°C.

Metodę Iniekcji Krystalizującej stosuje się do wytworzenia blokady przeciwwilgociowej poziomej i pionowej bez konieczności odkopywania murów z zewnątrz.

Wykonanie blokady przeciwwilgociowej poziomej polega na odtworzeniu izolacji pomiędzy ścianą a ławą fundamentową lub ścianą na parterze a fundamentem.
Zadaniem izolacji poziomej jest ochrona przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu.
Izolacja polega na odwierceniu poziomo w jednej linii otworów w odstępach co 10-15cm
Po wykonaniu blokady przeciwwilgociowej, którą uzyskuje się w przeciągu 7-10 dni, wilgotność w murze spada systematycznie i uzależniona jest od temperatury oraz wentylacji w osuszanych pomieszczeniach.

Etap I

Otwory o średnicy 20-22mm wiercimy w jednej linii, równolegle do poziomu posadzki co 10-15cm pod kątem 35-45° na głębokość 90% grubości muru.

Etap II

Obszary iniekcyjne czyścimy z resztek odwiercin za pomocą odkurzacza przemysłowego i lancy.
W tak przygotowane otwory wprowadzamy mieszaninę preparatu Muro-Izol z wodą demineralizowaną tzw. wstępna hydrofobizacja

Etap III

Po wchłonięciu roztworu przeprowadza się właściwą hydrofobizację za pomocą mieszaniny preparatu Muro-Izol, wody demineralizowanej i cementu portlandzkiego.
Proces ten jest prowadzony do pełnego przesycenia strefy iniekcji.

Etap IV

Po zakończeniu procedury właściwej hydrofobizacji dokonuje się licowania otworów iniekcyjnych z powierzchnią murów mieszaniną wypełniającą

Wykonanie blokady przeciwwilgociowej pionowej, dotyczy wszystkich ścian przyległych do gruntu.
Zadaniem iniekcji jest odcięcie wilgoci z gruntu, poprzez uszczelnienie kapilarów oraz porów ( mikrokanalików)
Izolacja polega na odwierceniu siatki otworów iniekcyjnych w ścianie od styku posadzki do styku zewnętrznego poziomu gruntu w odstępach co 15-20cm, a ostatni rząd otworów jest wiercony co 10-15cm nad gruntem w stronę podpiwniczenia.
Po wykonaniu blokady przeciwwilgociowej, którą uzyskuje się w przeciągu 7-10 dni, wilgotność w murze spada systematycznie i uzależniona jest od temperatury oraz wentylacji w osuszanych pomieszczeniach.

Etap I

Otwory o średnicy 20-22mm wiercimy naprzemiennie (mijankowo) co 15 cm od posadzki dk styku ściany z gruntem, tak aby powstała siatka iniekcyjna.
Otwory wiercimy pod kątem 35-45° na głębokość 90% grubości muru.

Etap II

Obszary iniekcyjne czyścimy z resztek odwiercin za pomocą odkurzacza przemysłowego i lancy.
W tak przygotowane otwory wprowadzamy mieszaninę preparatu Muro-Izol z wodą demineralizowaną tzw. wstępna hydrofobizacja

Etap III

Po wchłonięciu roztworu przeprowadza się właściwą hydrofobizację za pomocą mieszaniny preparatu Muro-Izol, wody demineralizowanej i cementu portlandzkiego.
Proces ten jest prowadzony do pełnego przesycenia strefy iniekcji.

Etap IV

Po zakończeniu procedury właściwej hydrofobizacji dokonuje się licowania otworów iniekcyjnych z powierzchnią murów mieszaniną wypełniającą

Iniekcja krystalizująca to obecnie najtańsza i najskuteczniejsza metoda osuszania budowli.

  • Blokadę izolacyjną uzyskuje się praktycznie w ciągu 7 – 10 dni i jest absolutnie ekologiczna.
  • Wytworzona blokada izolacyjna jest wodoszczelna, gazoszczelna i stanowi dobra izolację elektryczną oraz powoduje mechaniczne wzmocnienie murów w strefie iniekcji.
  • Metoda Iniekcji Krystalicznej nie narusza konstrukcji budynku czy budowli i spełnia wszystkie konserwatorskie kryteria, dotyczące metod osuszania obiektów budowlanych. Ponadto otrzymała Atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie do stosowania w budownictwie bez żadnych ograniczeń technicznych i higienicznych.

Osuszanie metodą Iniekcji Krystalizującej nie wymaga:

  • wstępnego osuszania murów, izolowanie daje tym lepsze wyniki im bardziej są zawilgocone mury
  • wstępnego odsolenia murów
  • odkopywania fundamentów, co znacznie przyspiesza prace w porównaniu z innymi technikami.